Tijdens een speurtocht naar voorouders kwam ik het volgende stuk tegen in het ORA (Oud Rechterlijk Archief) van Veluwe. Ik was verbaasd dat er zo’n lijst met namen van inwoners en hun bezit op deze manier vermeld werd in deze periode van 1627 – 1629. Normaal gesproken zou een lijst als deze in verpondingskohieren of iets dergelijks voorkomen. Bijzonder interessant is dat er met deze lijst een aantal namen bekend worden van vroege inwoners van Doornspijk en het buurtschap waar deze aangemaakte gronden lagen. De Kerkelijke  DTB (Doop, Trouw en Begraaf) boeken van Doornspijk gaan slechts terug tot ongeveer halverwege 1736. Met behulp van andere bronnen zoals onderstaande is het soms mogelijk om een stuk verder in de tijd terug te gaan en daar voorouders vinden.

Verbaal van nieuw aangemaakte landen van heetvelden, plaggenvelden en onlanden in het ambt Doornspijk en aantekeningen van huizen getimmerd op de bovengenoemde velden 1627 – 1629.

Copia Copia 

 

Verbael van die nije aengemaeckte landen van heijtvelden plaggenvelden en van onlanden in den Ampte van Doornspijck. 

 

Horst.

 

Aert Egbertsen een molder geseeijs van plaggevelt aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche thijenden, daer oostwert Gerrit Heeck, zuijtwert Bartolt Lubbertsen, westwert den scholtus tot Doornspijck, en noortwert Momme Jansen naest gelandet sijn.

 

Henrick Hartgersen een molder geseeijs , aengemaecktt van plaggevelden wort vertient onder die Barchsche thienden, dit land wort bewesen bij menschen memorie gebouwet te sijn.

 

Wessingen.

 

Thijman Aeltsen ij molr geseeijs van heijtvelt aengemaeckt, wort vertijent onder die Barchsche thijenden, daer oostwert Otto Tengenegels plaggevelt, zuijtwert den heeren wech, westwert Thijman Aeltsen cum suis, noortwert het heeren weegjen naest gelandet sijn.

 

Marten Coelwaegen ij molder geseeijs, daer Aelt Claes woont, aengemaeckt van heetvelden, wort onder die Barchsche thienden vertient, oostwert t’ heeren weeghen, zuijtwert den heerenwegh, westwert Buurman Cornelisen noortwert Coelwagen selven naestgelandet sijn.

 

Aelbert Jansen Hoffstede, een huijs daerop staen, den hoff en den Brinck, en een halff molder geseeijs daeraen, van heijtvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden soo gruine als smale, oostwert en noortwert Aelbert Jansen selven, zuijtwert en westwert Marten Coolwaegen.

 

Noch 5 schepel geseeijs, tusschen die hoffstede vand Coelwagens erve van heijtvelt aengemaeckt, wordt verthient onder die Barchsche thienden, oostwert en zuijtwert Coelwagen voornt westwert en noortwert Albert Jansen selven.

 

Noch twe schepel achter die hoffstede, oostwert en zuijtwert Albert Jans selven, westwert Henrick Toenis noort Albert Jansen.

 

Harman Hulleman een halff molr geseijs van heijtvelt aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche thienden, daer oostwert en zuijtwert Claes Feijts schaepslraeij, westwert Aert Dircksen noortwert Hulleman selven naestgelandet sijn.

 

Marten Coelwaegen daer Hartger Hartger Gerrits woont, een molr geseijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder de Barchsche thienden verthient, oostwert Lambert Gerrit Aeltsen erffgenamen, zuijtwert en noortwert Coelwagen selven, westwert Albert Jansen naestgelandet sijn.

 

Jan Gorrisen ij molder geseijs, den Heetcamp gent. wort verthient onder die Barchsche thienden, dear oostwert Albert Jansen, zuijtwert westwert en noortwert Jan Gorrisen selven naestgelandet.

 

Claes Feijt ij molr geseijs, van heetvelt aengemaeckt, wordt verthient onder die Barchsche thienden, oostwert Jan Gorris zuijtwert westwert en noortwert Claes Feijt selven naest gelandet.

 

Aperloo

 

Adriaen van Holten 2 Campen die noort oestsijt onder die Haere iij mold geseeijs van heetvelden aengemaecktt, wort onder die Barchsche Thienden verthient, oostwert Gerrit Jansen Mouwe, zuijtwert westwert en noortwert Holten voornt selven gelandet.

 

Gerrit Jansen cum suis vijff molr geseeijs van heetveltt aengemaeckt, wort vertient onder die Barchsche Thienden, oostwert Jan Flure, zuijdwert t’ Herenvelt, westwert Adriaen van Holte noortwert Gerrit Busch heetvelt.

 

Jan Flure cum suis iij molr geseeijs van heetvelden aengemaeckt wort vertient onder die Barchsche Thienden, oostwert Hannis Coopsen weduwe, zuijtwert T’ Herenvelt westwert Gerrit Jansen, noortwert Gerrit Busch heetvelt.

 

Janneken Harmen wed. van Hannis Coops cum suis iij molder geseiijs, aengemaeckt van heetvelden, wort onder die Barchsche tienden vertient, oostwert Gerrit Busch Heetvelt, zuijtwert t’ Herenvelt, westwert Henrick Toenis noortwert Gerrit Mouwen heetvelt.

 

Peter Feijt cum suis 3 molder geseeijs van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche tienden vertient, oostwert, zuijtwert en noortwert Gerrit Busch, westwert Gerrit Jansen Mouwe.

 

Gerrit Jansen Mouwe een molr geseeijs van heetveltt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert Gerrit Jansen selven, zuijtwert t’ Heerenvelt, westwert en noortwert, Gerrit Busch plaggevelt naestgelandet.

 

Peter Feit cum suis ii molder geseijs van heetveldt aengemaeckt, en wort verthient onder die Barchsche thienden, oostwert en zuijtwert Steven Smits, westwert de Statswegh, noortwert Brant Francksen weduwe.

 

Henrick Glauwe ii molr geseeijs van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert en zuijtwert Steven Smits, westwert de Statswegh, noortwert Peter Feijt naest gelandet.

 

Noch daer Gijsbert Jansen weduwe woent vi schepel schepel geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden vertient, oostwert Louwe Jansen, zuijtwert, westwert en noortwert Steven Smits naest gelandet.

 

Gerrit Jansen Mouwe voornt drie schepel geseeijs aengemaeckt van heerenveldt, wort vertient onder de Barchsche thienden, daer oostwert de Saetwegh, zuijtwert t’ Herenvelt, westwert en noortwert Gerrit Jansen selven naestgelandet.

 

Egbert Aelbertsen i molr geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert Steven Smits, zuijtwert en westwert Henrick Glauwe, noortwert Sijmon Lamberts.

 

Jan Flure vi schepel geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert den Herenwegh, zuijtwert Louwe Jansen westwert Steven Smits noortwert de  Kerck int Oldebroeck naest gelandet.

 

Aelt Lourens vi schpel geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert den Herenwech, zuijtwert Willemken Bolts westwert Henrick Glauwe, noorwert Jan Flure.

 

Brant Franckesen 3 schepel geseeijs van heetveldt aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden verthient, daer oostwert Sijmon Lambertsen, zuijtwert Peter Feith, wetw. Steven Smits, noortwert Franckesen selven naest gelandet sijn.

 

Gerrit Harmsen een molr. geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden verthientt, oostwert Brant Franckesen zuijtw. Steven Smits, oostw. Gerrit Harmsen selven, noortwert den herenwegh.

 

Henrick Glauwe ij. molder geseeijs, onder Gerrit Heeckenn Enck, van plaggenvelden aengemaeckt, wort verthient onder de Barchsche Thienden, oostwert Glauwe voornt zijnn plaggenvelt, zuijtw. Gerrit Heeck, westw. en noortwert Glauwen selven naestgelandet.

 

Bert Aeltsen een molder geseeijs, In die Oese van heetveldt aengemaeckt, wort vertient onder die Barchsche Thienden, oostwert Johan Louwerman, zuijtwert en westwert Jan Feijt, noortwert Beert Aeltsen selven naest gelandet.

 

Jacob Harmsen vi. schepel geseeijs in de Oese van plaggenvelden aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert Marckert Lubbertsen Erffgen. zuijtwert Jacob Harmsen selven, westwert Johan Louwermann noortwert Marckert Lubbertsen voorn naestgelandet.

 

Lambert Bartelsen drie schepel geseeijs van heetveldt aengemaeckt, wort onder die Barchsche thienden verthient, oostwert en zuijtwert den herenwech, westw. Harbert Petersen, noortwert Louwe Jansen naest gelandet.

 

Gerrit Jansen zijn Brinck aengemaeckt van den wech twe schepel groot, wort verthient onder die Barchsche Thienden, oostwert en zuijtwert den herenwegh westwert en noortwert Gerrit Jansen selven.

 

De Kerck tot Oldebroeck, vijff schepel geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden verthient, oostwert de Kercke selven, zuijtwert Jan Flure, westwert Harbert Peters en noortwert Harman Frolijck naest gelandet.

 

Harbert Peters 3. schepel geseeijs van heetvelden aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden verthient, oostwert de Kercke int Oldebroeck, zuijtw. Jan Flure, westwert Steven Smits, noortwert Harman Frolick naest gelandet.

 

Harman Frolicks hoff en hoffstede, met anderhalff schepel geseeijs, van heetvelt aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden vertient, oostwert en zuijtwert de Kercke int Oldebroeck, westwert Peter Feith noortw. den wegh.

 

Sijmon Lambertsen anderhalff schepel geseijs van heetvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden, oostwert harman Frolick, zuijtwert Steven Smits, westw. en noortwert Sijmon Lambertsens elven naest gelandet.

 

Henrick Francksen iij molr geseeijs, van heetvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden, daer oostwert Gerrit Warnersen, zuijtwert en westwert Henrick Glauwe, noortwert Johan Louwerman naest gelandet sijn.

 

Johan Louwerman bij die Stadts wech die Kathaeck genaemt vi schepel geseeijs van plaggenvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden, oostwert de Stats wech zuijtw. westw. en noortwert Johan Louwerman selven naest gelandet.

 

Henrick Gerritsen een schepel geseeijs van den wech aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden vertient, oostwert en suijtwert Henrick Gerritsen selven, westw. en noortwert den heerenwech naest gelandet.

 

Oesbeeck

 

Henrick Engelen iij molder geseijssch van gagelvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden, oostwert Jan Guertsen, zuijtw. westwert en noortwert Henrick Engelen selven naest gelandet.

 

Oestendarp

 

Lijefert van Beringen vi molr geseeijs aengemaeckt van heetvelden, plaggevelden en gagelvelden wortt vertient onder Jr. van Beijnoms Thienden, oostwert Bert Cornelisen zuijtwert en westwert Beringen selven, en noortwert den wijnterdijck naest gelandet.

 

Kleijn Jansen vi schepel geseeijs, van heetvelden aengemaeckt, wort vertient onder Jo. van Beijnoms Thienden, oostwert Bert Cornelis, zuijtwert Jan Henricks ,westwert Dirck Jansen en noortwert Bert Cornelisen naest gelandet.

 

Warner Timmerman een molr geseeijs, van heetvelden aengemaeckt, wort vertient onder Jr. van Beijnoms Thienden oostwert Bert Cornelisen, zuijtw. ’t weecghen, westw. Aeltken Gerrit Berts Erffgen, noortwertt Bert Cornelisen naest gelandet.

 

Evert Cornelisen een molder geseeijs van heetvelden aengemaeckt, wort vertient onder Joncker van Beijnoms Thienden, oostwert Otto Aernts zuijtw. Kleijn Jansen westwert Bert Cornelisen en noortwert Wilhem van Wijnbergen naest gelandet.

 

Wilhelm van Wijnbergen ij molr geseeijs, van plaggen en gagelvelden aengemaeckt, wort vertient onder van Beijnoms Thienden, oostwert westwert ende noortwert Wijnbergen selven en zuijtwert Henrick Lambertsen weduwe naest gelandet.

 

Gerrit Luijtgersen een molder geseeijs van gagelvelden aengemaeckt, wort verthient onder die Barchsche Thienden, oostwert en noortwert Gerrit Luijtgersen selven, zuijtw. Egbert Gerritsen en westw. Joachim Jacobsen naest gelandet.

 

Francksen  Erffgenamen vijff molr geseeijs van heetvelden, gagelvelden aengemaeckt, wort vertient onder de Barchsche Thienden, oostwert Jan Harmsen, zuijtwert Franckeses wedh. westwert Franckesen Erffgen. noortw. Dries Heijmansen naest gelandet. 

 

Frederick Munter 3. molr geseeijs van onlanden aengemaeckt, tegenwoordich nijet behseijt, onder die Barchsche Thienden worden verthient, oostwert den Wijnterdijck, zuijtwert Dries Heijmansen westwert en noortwert Munter selven naest gelandet.

 

Louwe Loeffsen drie molr geseeijs van plaggenvelden, en onlanden aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden verthient, daer oostwert hij selven, zuijtw. Gerrit Heeck, cum suis, westwert den Woltwech noortwert D. Warnersen Erffgen. naest gelandet.

 

Rijck Dircksen op die Klijsterie, een molder geseeijs van heetvelden aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden vertient, daer oostwert westwert en noortwert hij selven en suijtwert t’ Clijsterijen weehgen naest gelandet.

 

Otto van Spuelde een molr geseeijs van plaggevelden aengemaeckt, wort onder die Barchsche Thienden vertient, daer oostwert en westwert Spuelde selven, zuijtw. Wolter Gerritsen noortwert Henrick Reeffsen naest gelandet.

 

Copia Copia

 

Aenteijckeningh der huijschen getimmert op heetvelden, plaggenvelden, op onlanden en op Herenwegen, In den Ampte van Doornspijck

 

Wessingen

 

Henrick Hartgersen huijs, oostwert Aelt Egbertsen, zuijtw. Gerrit Mentsen kinderen, westw. de Glinde off den heerenwech, noortwert Aelt Egbertsen voornt naestgelandet.

 

Otto Tengnegels erve daer Geerlich Francken woont rontomme in zijn eijgen lant gelegen.

 

Marten Coelwaegens erve, daer Aelt Claes woont, rontomme in zijn eijgen lant gelegen

 

Aelbert Jansen erve, daer Claes Aelts woont, rontomme zijn eijgen lant gelegen.

 

Gerrits Lambertsen hoffstede rontomme zijn eijgen lant gelegen.

 

Marten Coelwaegen, daer Hartger Gerrits woont, rontomme zijn eijgen lant gelegen.

 

Adriaen van Holten erve, daer Gerrit Aeltsen Hulleman woont, romtomme zijn eijgen lant gelegen.

 

Adriaen van Holten erve, daer Lambert Peters woont, dit huijs is verbrant.

 

Aperloo.

 

Harmen Vrolicken hoffstede het huijs is afgebroken.

 

Gijsbert Jansen hoffstede, oostwert Henrick Glauwe, zuijtwert Steven Smits, westw. Glauwe voornt, en noortwert Steven Smits voornt naestgelandet.

 

Lubbert Aertsen hoffstede, oostwert en westwert Johan Louwerman, zuijtwert den wech, noortwert Jacob Harmsen naestgelandet.

 

Werffhorst.

 

Henrick Aertsen Roedecruin op den herenwech getimmert oostwert den heerenwech de Glinde gnt, zuijtw. Wilhelm Spoltman, westwert en noortwert, oock de herenwegen naestgelandet.

 

Jan Wilmersen hoffstede, oostw. Aelbert Coeps erffge. zuijtwert den Burrickhaegen, westwert, noortwert Jan Wilmersen selven.

 

Oesbeeck

 

Lambert Henricksen Utslage hoffstede, daer Wolter Jansen woont, oostwert Aert Jansen Haese ofte het voetpat, zuijtwert den heerenwech, westw. Lambert Henricksen selven noortwert den Brinck van Oloff Egbertsen naest gelandet.

 

Die copien vant voorstaene verbael en van dese Aenteijckeningh sijnen den Lants B. van Steenler ten tijden als die jnleijeongl geschiede ongeautentiseert gelevert worden door den momber Everwijn, ende sijnen dese Copia Copia opt 29 Maij 1629.

Bron: Gelders Archief 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom. Inventaris 2. Drostambt van Veluwe en Richterambt van Veluwezoom. 2.1. Civiele Rechtspraak. “Gerichtssignaat” van Veluwe, houdende sententien van het gericht. 317. 1627 – 1630.

Transcriptie gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep 06-06-2015. Cursieve tekst was moeilijk of niet leesbaar.

Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.

Geef een reactie