In onderstaande tekst vind men een transcriptie van een charter betreffende een voorouder uit mijn kwartierstaat. Charters zijn stukken die akten bevatten, ter bekrachtiging voorzien van een of meer zegels. In deze charters kan men soms meer informatie of aanknopingspunten vinden voor verder genealogisch onderzoek. In dit geval betreft het Schenkingsakten van Gildegoederen van het Sint Annagilde in Oldebroek in de periode 1620-1802 waar een aantal oudere charters in terug te vinden zijn.

26-02-1598:

Wij Daem ten Herenhaeff Richter des Richter Ampte Oldenbroecke, Wolter Nagge Tezige Stadtholder aldaer und Herbert Petersen ende Gerrit Tegenwoirdige gildemannen van ons L vrouwen gilde Ent voorss Richter Ampte Oldenbroucke, doen condt allen luiden, ende tuigen apenbaerlicken met desen apenen brieve, dat wij alnoch vur ons ende onse nacomelingen In handen gestalt, ende In pandtschap gegeven hebben Egbert Hermsen, ende Beert Jansen provisoren der Armen tot Oistenwolde vur haer ende haere nacomelingen seeckere ses scepell landts, als ons L vrouwen gilde voorss Inden voorss Ampte Oldenbroucke op het Eket leggende heeft, oistwert die kercke, zuitwer Beert Jansen voorss cum suis, westwert Naggen landt, ende noirtwert die Sandtwech, en dat met sijn gewoentelicke ende behoerlicke onraet sunst comervrij van eenigen vuitganck, gelijck ende In aller gestalt Joachim Goissensen ende Gerberich sijne huisfrouwe die sulve anno ses ende tachtentich lestleden vur die Somma van tachtentich daler, ad dertich stuver t stuck, om te voldoen seeckere ordonnan van hopman Peter van gendt, tot behoudt des voorss Amptes van hunluiden opgenoemen, In pandtschap ontfangen ende ten handen sijn gestalt geweest, ende tot noch toe In pandtschap ende gebruick gehadt hebben, welcke voorss Somma hun eheluiden voornoemd wederom tot haeren genoegen bij die voornoemden provisoren betalet ende vuijtgerichtet Is, und alsoe dan oeck bij het voorss Ampt vermogens seeckere Obligatie vanden vierden Martij anno ses en tzeventich oeck lestleden van Roeleff Egbertsen ende Aert Aertsen als provisoren doemaels der voorss Armen tot Oistenwolde opgenomen sijn geweest die Somma van een en vijftich daler, te verrenten Jaerlicx uut drie mudde roggen alsoe vermogens die voorss Obligatie bij ons gesien ende hiermede gedoedet waermede Tezige provisoren voornoemd vur haer ende haere naecomelingen dese pandtschap verhoeget, Soe Ist dat wij richteren wie baven, die voornoemde provisoren wie oeck voorss die voornoemde ses scepell landts die tijt van ses jaeren In pandtschap gedaen hebben, waer van Petri ad cathedram lestleden teerste Jaer Ingaen ende beginnen sall en soe voirts die Jaeren achteren een volgende Sulcx dat gemelte provisoren und haere nacomelingen die voorss ses scepell landts, gedurende die voornoemde pandtschap rustelick ende verdelick als oer eigen pandtguedt gebruicken sullen, welverstaende nochtans, dat sieluiden haer soe veell belangen doe het eicken holt, soe opt voorss landt mach wasschen, nijet en sullen hebben te bevroeden, dan soe veell wat sie met die ploech solden moegen omhouwen, dat In die weege mocht staen, waer aen sie nijet en sullen te hebben misdoen, Sonder argelist Beheltelicken dat wij Richter voornoemde, und die gemeene kerspelsluiden des voorss Amptes nae omgand vanden voornoemde ses Jaeren op Petri voornoemd die voorss ses scepell landts wederom sullen genoegen Inloesen met hondert ende dertich der voorss dalers, Soe nijet, van drie Jaeren alsdan toe, mitz nochtans hun provisoren over haere naecomelingen sulcx een halff Jaer te voirens opteseggende, Des t oirconde hebben wij Richter voornoemd, ende Wolter Nagge oeck voorss, soe vur ons sulven, ende mede van wegen der voorss gildemannen gebruck haeren segelen doen openen brief die met onse segell besegelt, ende daer toe met onse christelicke naemen onderteickent gegeven Int Jaer (Niet leesbaar).  (Onze Lieve Vrouwegilde, Sint Annagilde, Sint Anthoniegilde van Oldebroek, 1620-1802, Schenkingsacten van Gildegoederen, 113 Joachim Goissens ende Gerberich sijne huisfrouwe, 26-02-1598, inv. 2026).

Tekst en Transcriptie: J.M. Goudbeek 20-05-2018.

Fragment van het charter Joachim Goissensen

Geef een reactie