Gesien bijden Hove des F(urstendom) G(elderlandt) ende G(raeffschap) Z(utphen) die Confessie van Henrick Janssen Fijn d’oltste gebooren binnen de Stadt van hattem gevangen aldaer olt omtrent 37 jaeren tegenwoordig woonende binnen die Stadt Swol, daerbij hij bekent inden jaere 1645. int’ scholtampt van Hattem voorn: bij het huijs van Willem Dercxen eenige hemden op de tuijn hangende, en den selven Willem toecomende, doch nijet wetende hoeveel gestoolen te hebben, Gelijck oock omtrent die selve tijt mede int’ voorn Scholtampt ten huijse van Toenis Evertss, alwaer  hij ter herberge was bij nachte hebbe genomen seecker slachtvel en daermede wech gegaen sij, Dat hij in den Ampte van Heerde tot Veessen, ten huijse van Gerrit Rutgerss, vindende die achterdeure van t’ huijs open, bij daege gestoolen hebbe een halff molder weijten; dat hij aen den IJsseldijck tusschen Deventer en Hattem inden Ampte van Ermel tot Nunspeet als oock tot Sallick verscheijden Soemeren gevangen ende gestoolen hebbe, Dat hij eijntelick nevens Dries Bemer omtrent thien jaeren geleden inde schemeringe van den avont omtrent het huijs de IJrst twee peerden uijt ene  weijde genoomen, ende dieselve tot Bechbergen gereden hebbe, alwear die voorss Dries mitte voorn peerden van hem gescheijden was, nijet wetende waer dieselve bij hem weder gebracht waeren T’ voorss Hoff op alt’ selve geleth, heft den voorn gevangene Henrijck Janssen Fijn gebannen en bandt hiermede ten Eeuwigen daegen uijt desen Furstendom ende Graeffschap sonder wederom daerin tecommen, bij poene van aenden lijve gestraft te worden

Gedaen ende gearrestiert inden Hove Provinciael van Gelderlandt t’ Arnhem den 8en Martij 1647.

Bron: Gelders Archief “crimineel sententieboek” 1631-1660, inv. 4505

Tekst en transcriptie J.M. Goudbeek 20-01-2017.

Geef een reactie